Aplikacja na

stanowisko

Program Praktyk Konimpex Sp. z o.ozałączniki

Curriculum vitae
list motywacyjny

KLAUZULA INFORMACYJNA: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, informuję, iż: 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Konimpex sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Mickiewicza 24, 62 -500 Konin; 2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@konimpex.com.pl; 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do celów rekrutacji na podstawie art. 22¹§1 kodeksu pracy oraz ewentualnie dodatkowo na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO tj. na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody w przypadku przekazania danych innych niż wynikających z art. 22¹§1 kodeksu pracy (tj. innych niż: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez kandydata, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia); 4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą Konimpex sp. z o.o., Fermintrade sp. z o.o., Fermintrade spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., Konimpex Chemicals sp. z o.o. oraz dostawcy usług informatycznych; 5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania; 6) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO; 7) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości nawiązania współpracy; 8) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane automatycznie, ani wysyłane do państw trzecich; 9) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji procesu rekrutacji, tj. nie dłużej niż 60 dni od zakończenia rekrutacji, ewentualnie w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Konimpex sp. z o.o., Fermintrade sp. z o.o., Fermintrade spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., Konimpex Chemicals sp. z o.o. - nie dłużej niż rok od zakończenia procesu pierwszej rekrutcji

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Konimpex sp.z o.o. z siedzibą w Koninie, ul. Mickiewicza 24, 62-500 Konin oraz Fermintrade sp. z o.o., Fermintrade spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., Konimpex Chemicals sp. z o.o. z siedzibą w Koninie, ul. Kilińskiego 1, 62-500 Konin, moich danych osobowych dla celu niniejszej rekrutacji oraz zostałam/zostałem poinformowana/poinformowany o prawie dostępu do treści moich danych oraz o prawie ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawie do przenoszenia danych, prawie do wniesienia sprzeciwu oraz do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. (obowiązkowe do wypełnienia w przypadku przekazania danych innych niż wynikających z art. 22¹§1 kodeksu pracy, tj. innych niż: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez kandydata, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia);

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Konimpex sp.z o.o. z siedzibą w Koninie, ul. Mickiewicza 24, 62-500 Konin oraz Fermintrade sp. z o.o., Fermintrade spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., Konimpex Chemicals sp. z o.o. z siedzibą w Koninie, ul. Kilińskiego 1, 62-500 Konin, moich danych osobowych do przyszłych rekrutacji oraz zostałam/zostałem poinformowana/poinformowany o prawie dostępu do treści moich danych oraz o prawie ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawie do przenoszenia danych, prawie do wniesienia sprzeciwu oraz do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.